Vraag

11 april 2022
Profielfoto van Mike Jager
Vrijwilliger

“Wanneer cliënten tegen de huisregels in verboden spullen of middelen op locatie hebben mag je deze in beslag nemen en vernietigen?”

Toelichting

Op een locatie (open instelling beschermd wonen) mag je bijvoorbeeld geen alcohol of messen in de woning hebben (dit gezien de risico's op suïcide, zelfbeschadiging en misbruik van middelen).

Hoe gaan andere instellingen hiermee om?

Er is onduidelijkheid of je als zorgorganisatie middelen in mag nemen (door deze bijvoorbeeld op te slaan in een afgesloten kast op locatie). Mag dat, en zo ja voor welke periode?

Ook over de vraag wat je doet met verboden middelen is interessant. Teruggeven van spullen, bijvoorbeeld met verlof, is een verkeerd signaal omdat je aangeeft dat je op de locatie bijvoorbeeld geen middelen mag gebruiken maar als je buiten de deur van de organisatie stapt je wel mag gebruiken (terwijl je juist voor deze hulpvraag ondersteuning krijgt). Oneindig bewaren lijkt ook niet wenselijk of mogelijk...

Zijn hier wetten over?

Werkgebied

Beschermd Wonen locatie (open instelling), 24-7 begeleiding aanwezig.

Profielfoto van Michel Weening
Financieel jongerenwerker

Nee jij mag dit niet in beslag nemen.

Artikel 94 van het wetboek van strafvordering, lid 1.4 geeft aan wie er tot inbeslagneming zijn bevoegd. Dit betreft de opsporingsambtenaar of een (hulp-)officier van justitie. Een burger of beveiliger oid mag dit niet doen. Het beste advies is dan om de politie te bellen en hen dit te laten oplossen.

Dit geldt zowel voor wapens als verboden middelen.

Profielfoto van MARIA Houben
Ervaringsdeskundige

Als ik hier simpel naar kijk zou dit alleen maar mogen als de wet zorg en dwang aan de orde is en dan is het onvrijwillige zorg. Want in huisregels als je die naast elkaar gaat leggen staan vaak de kromste regels. Waar ergens is daar een toetsing van of dit wel mag?

Profielfoto van Marianne Sommers
Docent-wetenschappelijk onderzoeker- Supervisor - Lid Lectoraat Sociale Veerkracht-lid Ethische Commissie - docent Ethiek-filosofie- professionele dilemma's, Senior Kwalificatie Onderzoek

Kom tot een consensus, medewerkersvertegenwoordiging samen met een cliëntenraad, wat wenselijk is of niet; welke middelen verboden moeten zijn. Dan kunnen mensen zich aan de door hen zelf gemaakte afspraken houden. Vaak wordt er gesproken van "afspraken", terwijl het simpelweg 'geboden' of 'verboden' zijn die bij voorbaat al weerstand oproepen omdat cliënten, maar vaak ook medewerkers, zich daar niet in herkennen,. Een gezamenlijke consensus omtrent de (on)wenselijkheid van bepaalde middelen brengt gedeelde verantwoordelijkheden met zich mee waarvoor draagkracht is. Gun alle betrokkenen enerzijds hun zelfbeschikking en anderzijds veiligheid.

Profielfoto van André Rhebergen
Directeur

In de Wet Zorg en Dwang wordt heel veel geregeld, en de dingen die je hier noemt vallen daar al gauw onder. Dan zijn er vervolgens allerlei regels over hoe je daar mee moet omgaan. Het hangt er ook van af hoe de woning wordt gezien. Wij werken samen met ouderinitiatieven, en daar huren de bewoners hun eigen woning. Je kunt niet zomaar iets in de eigen woning van een bewoner wegpakken of verbieden. Ook al is dat in het belang van de bewoner.
Een huisreglement, waarmee de bewoner heeft ingestemd, zou kunnen helpen.

Profielfoto van Simone Walraven
Welzijnscoach

in beslag nemen ; JA
vernietigen ja/nee dat staat in protocollen van organisatie